VOORAFGAAND :

 

Puur VZW met maatschappelijke zetel te Amerstraat 139, 3200 Aarschot, ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer 0838.936.172, hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

 

Via deze privacyverklaring wil Puur VZW een duidelijk beeld geven over hoe omgegaan wordt met de persoonsgegevens die de firma verwerkt van de bij de onderneming aangesloten klanten en derde partijen.

 

Puur VZW zal bij de verwerking van persoonsgegevens handelen conform deze privacyverklaring.

 

Bij vragen, opmerkingen, klachten kan men terecht bij volgende personen1:

     Telefoon: 013/77.72.04

     Telefoon:   013/77.72.04

 • Functie: Artistieke coördinatie & Logistieke ondersteuning

 

Artikel 1 : Toepassingsgebied

Deze verklaring is van toepassing op alle activiteiten die Puur VZW uitvoert in het kader van haar samenwerking met de bij de onderneming aangesloten klanten en derde partijen.

 

Artikel 2 : AVG

 

De onderneming verbindt er zich toe om bij de verwerking en verzameling van persoonsgegevens alle toepasselijke regelgeving inzake bescherming van  persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven.

De integrale tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is consulteerbaar via de onderstaande link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

 

Artikel 3 : Persoonsgegevens

 

1 Indien er een data protection officer (DPO) is kan deze hier worden aangeduid met een vermelding van zijn

 

Volgende persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd en verwerkt: Voor klanten/ leden:

Identificatiegegevens Contactgegevens

Naam bank/ rekeningnummer Medische gegevens (indien nodig) Foto’s (mits toestemming)

Voor leveranciers/ derde partijen-dienstverleners: Identificatiegegevens

Contactgegevens

Naam bank/ rekeningnummer

 

Volgende gevoelige gegevens2 kunnen verwerkt worden: Medische gegevens (indien nodig voor klanten/leden).

Minderjarigen

Puur VZW verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien het daarvoor de schriftelijke toestemming ontvangt van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Artikel 4 : Verwerkingsdoeleinden/ rechtvaardigingsgronden

 

Puur VZW verwerkt persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer : facturatie, boekhouding, communicatie, nieuwsbrieven/uitnodigingen, verzekeringsdoeleinden, inschrijvingen en registratie.

Rechtvaardigingsgrond: noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst met klant en gerechtvaardigd belang van de onderneming: nodig voor de bedrijfsvoering.

Sommige gegevens worden enkel verwerkt op grond van de toestemming van de betrokkene. Dit is het geval voor de verwerking in het kader van verzekerings- en communicatiedoeleinden.

Ook voor de verwerking en publicatie van foto’s gemaakt tijdens voorstellingen, evenementen, kampen wordt de toestemming van de betrokkene gevraagd.

 

 

Puur VZW verwerkt persoonsgegevens van leveranciers/ derde partijen-dienstverleners voor leverancierbeheer en beheer derde-partijen dienstverleners: facturatie, boekhouding, communicatie, verzekering….

Rechtvaardigingsgrond: nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met betrokkene en het gerechtvaardigd belang van de onderneming: nodig voor de bedrijfsvoering.

 

2 Het gaat bijvoorbeeld om informatie over ras, gezondheid, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, seksuele voorkeuren of gerechtelijk verleden.

 

De persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze voor het bereiken van de beschreven doeleinden. Enkel de gegevens die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor het doeleinde zullen worden verwerkt.

 

Artikel 5 : Verstrekking aan derden

 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de verzamelde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere vennootschappen (van de Puur VZW binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Puur VZW verbonden zijn. Het gaat hier voornamelijk om derde partijen-dienstverleners zoals de externe boekhouder, bedrijfsrevisor, IT-dienstverlener maar ook overheidsinstellingen en financïele instanties.

Buiten de EER (indien van toepassing): Puur VZW kan in het kader van internationale festivals (zoals bijvoorbeeld het Avayava dansfestival in India) de indentificatiegegevens van haar leden doorgeven aan de festivalbeheerder.

Artikel 6 : Bewaarperiode

 

De persoonsgegevens zullen bewaard worden voor een periode die noodzakelijk is om de vooropgestelde doeleinden, zoals vermeld in artikel 5, te bereiken en in functie van de relatie die Puur VZW met u onderhoudt.

Klantengegevens, gegevens van leveranciers en gegevens van andere derde partijen zullen in elk geval na een termijn van 7 jaar na de inschrijving uit de systemen van de firma worden verwijderd. Dit met uitzondering van de persoonsgegevens die door een wettelijke verplichting langer moeten bewaard worden of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

 

Artikel 7 : Rechten van de betrokkene

 

Met betrokkene wordt hier bedoeld: diegene wiens gegevens verwerkt worden.

De betrokkene heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.

Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Betrokkene heeft recht om verbetering van zijn onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Er is een recht op verwijdering/ vergetelheid. Betrokkene heeft het recht om te verzoeken dat zijn persoonsgegevens worden verwijderd in één van onderstaande gevallen:

 • de gegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden;
 • de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor deverwerking;

 

 • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8.1 van de

Het wissen van de gegevens en informatie die aan Puur VZW werden verstrekt, zal evenwel niet van toepassing zijn in deze 5 gevallen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag;
 • de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • de verwerking is noodzakelijk voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden en voor zover het recht op gegevenswissing de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een

De betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen.

De betrokkene heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd.

Het recht van overdraagbaarheid kan niet worden uitgeoefend bij een verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt betrokkene over het recht deze toestemming in te trekken.

Krachtens het profileringsbeginsel heeft de betrokkene het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend berust op een geautomatiseerde verwerking – waaronder profilering – waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.

 

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

 

Artikel 8 : Klachtenbehandeling

 

Indien betrokkene van oordeel is dat zijn rechten worden geschaad kan een klacht ingediend worden bij de personen daarvoor aangewezen in artikel 1 van deze verklaring.

Betrokkene beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit34.

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 

Artikel 9 : Aansprakelijkheid

 

Puur VZW is behoudens bedrog, een zware of opzettelijke fout, niet aansprakelijk voor schade te wijten aan het niet naleven van de verplichtingen uit deze Privacyverklaring.

Puur VZW    kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

 

Artikel 10 : Beveiliging persoonsgegevens

 

Puur VZW zorgt ervoor dat de persoonsgegevens voldoende beveiligd zijn. Om verlies, vernietiging, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang en elke andere vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen neemt Puur VZW passende technische en organisatorische maatregelen.

Deze bestaan er onder andere in: Paswoord op digitale dragers, afgeschermde databank voor inschrijvingen (wordpress) met login en paswoord, veilig platvorm nieuwbrieven/ uitnodigingen, antivirus.

Artikel 11 : Wijziging privacyverklaring

 

Puur VZW kan deze privacyverklaring wijzigen. Indien dit het geval zou zijn zal u hierover geinformeerd worden via de website.

 

 

 

 

 

 

3 Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be, tel: 02/274 48 00

4 Vroeger: de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie)